UMOWA GWARANCYJNA


1. Gwarancja jest ważna w okresie 24 miesięcy od dnia dokonania zakupu i dotyczy jedynie urządzeń zakupionych na terenie Polski w sieci dystrybucyjnej firmy „Blask”.
2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawniają się w okresie gwarancji lub do dostarczenia przedmiotu wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonanych zostało co najmniej 6 napraw przedmiotu, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.
3. Okres gwarancji, przewidziany w pkt. 1 ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
4. Czas trwania naprawy liczony jest od dnia dostarczenia przedmiotu do punktu serwisowego do dnia wydania przedmiotu przewoźnikowi celem dostarczenia go Kupującemu.
5. W razie zaistnienia wady nabywca dostarczy przedmiot sprzedaży, na własny koszt, do punktu serwisowego mieszczącego się na ul. Lawendowa 15, 71-006 Szczecin.
6. Koszty dostarczenia przedmiotu Kupującemu po dokonaniu naprawy w ramach gwarancji obciążają gwaranta.
7. Gwarant odpowiada tylko za wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instalacją i montażem użytkowania, przechowywania, konserwacji, niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, samowolnego dokonywania napraw lub ulepszeń, uszkodzeń mechanicznych, z winy użytkownika, z przyczyn zewnętrznych takich jak zanieczyszczenie, zalanie, zjawiska atmosferyczne, zdarzenia losowe. Nie są objęte gwarancją także uszkodzenia głośników i wzmacniaczy wynikające z przekroczenia mocy znamionowej, wymiana potencjometrów oraz materiały podlegające naturalnemu zużyciu.
9. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzeń, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
10. Warunkiem zachowania przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji jest dostarczenie urządzenia do punktu serwisowego określonego w pkt. 5 , w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, z dokumentacją, kablami i wszystkimi innymi elementami wydanymi w związku z realizacją umowy sprzedaży, bez naruszonych plomb lub naklejek wraz z kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu.
11. Punkt serwisowy oprócz sytuacji, o których mowa w pkt. 8-10 może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej także w przypadku: - stwierdzenia niezgodności danych zawartych w dokumentacji z danymi urządzenia - naniesienia w dokumentach poprawek przez osoby nieuprawnione.
12. Wady fizyczne urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane w terminie 21 dni roboczych dla Gwaranta, liczonych od dnia następnego po dniu dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Gwarant zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu gwarancji na czas niezbędny do wykonania naprawy, o czym Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany na piśmie, za pomocą urządzenia służącego do komunikowania się na odległość bądź przy użyciu poczty elektronicznej.
13. W przypadku niezgodności pomiędzy deklarowaną przez kupującego usterką, a stanem faktycznym stwierdzonym podczas dokonywania naprawy w punkcie serwisowym, Kupujący może zostać obciążony kosztem ekspertyzy, jeżeli konieczność jej wykonania będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji zobowiązań ciążących na Gwarancie.
14. Prawa i obowiązki stron w zakresie gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszym dokumencie.
15. Nabywca składając podpis oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i akceptuje je. Karta gwarancyjna bez podpisu Kupującego będzie uznawana za nieważną.
16. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

UWAGA!
Do ilości napraw nie zalicza się w szczególności: czyszczenia, konserwacji, wymiany żarówek lub bezpieczników, napraw wynikających ze zużycia na skutek eksploatacji np. zużycie potencjometrów, crossfaderów, itp.

Strona korzysta z plików cookie.
Zgoda